Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування


 
08.09.2014

РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ
Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області
 
 
1.Загальні положення
 
1.1. Регламент консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області  (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Консультативної ради (далі – Консультативна рада).
 
1.2. Робота Консультативної ради є відкритою і прозорою.
 
Консультативна рада інформує прокуратуру Кіровоградської області   та громадськість про свою діяльність.
 
Висвітлення діяльності Консультативної ради здійснюється, як правило, шляхом оприлюднення рішень та заходів, проведених Консультативною радою на офіційному сайті прокуратури Кіровоградської області. Рада має право прийняти рішення про оприлюднення інформації у інший спосіб.
 
 
2. Порядок підготовки та проведення засідань Консультативної ради
 
2.1. Основною формою роботи Консультативної ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу в місяць.
 
Позачергові засідання Консультативної ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.
 
2.2. Чергові засідання Консультативної ради скликаються головою Консультативної ради, а в разі його відсутності – секретарем Консультативної ради. З цією метою  голові подаються пропозиції, на підставі яких він формує проект порядку денного.
 
Секретар Консультативної ради інформує членів Консультативної ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання.
 
Повідомлення про проведення засідання Консультативної ради розміщується на офіційному веб-сайті  прокуратури Кіровоградської області.
 
2.3. Позачергові засідання Консультативної ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою Консультативної ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Консультативної ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Консультативної ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надаються безпосередньо або надсилаються голові Консультативної ради.
 
Позачергове засідання Консультативної ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
 
Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Консультативної ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
 
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Консультативної ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті прокуратури Кіровоградської області.
 
2.4. Засідання Консультативної ради проводяться відкрито.
 
На запрошення голови Консультативної ради в засіданнях Консультативної ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Консультативної ради.
 
Уповноважений представник  прокуратури Кіровоградської області  бере участь у засіданнях Консультативної ради без спеціального запрошення.
 
2.5. На початку засідання Консультативної ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Консультативної ради.
 
Проект порядку денного, що пропонується головою Консультативної ради, формується на основі пропозицій від членів Консультативної ради, постійних чи тимчасових комісій Консультативної ради (в разі їх створення).
 
2.6. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Консультативна рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Консультативної ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення  рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.
 
Проекти рішень Консультативної ради готуються членами Консультативної ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями Консультативної ради та подаються голові Консультативної ради до початку засідання Консультативної ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за п’ять днів до початку засідання Консультативної ради.
 
Усі проекти рішень, що надійшли до голови Консультативної ради, мають бути доведені до відома кожного члена Консультативної ради шляхом розсилання електронною поштою членом Ради, який готував проект рішення, не пізніше ніж за три дні до початку засідання Консультативної ради.
 
Рішення Консультативної ради підписуються головою Консультативної ради та її секретарем.
 
2.7.  Під час проведення засідання Консультативної ради секретар Консультативної ради веде та складає протокол.
 
 
 
3.Організація роботи постійних та тимчасових комісій,
експертних груп Консультативної ради
 
 
3.1. Консультативна рада, може ухвалювати рішення про створення постійних, тимчасових  комісій  чи  експертних груп, їх  тематику.
 
3.2 Експертні групи, тимчасові комісії Консультативної ради можуть бути створені рішенням Консультативної ради в разі необхідності. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
 
3.3. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.
 
3.4. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.
 
3.5. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Консультативної ради з числа членів Консультативної ради, які входять до складу цієї комісії.
 
 
5. Взаємовідносини Консультативної ради з прокуратурою Кіровоградської області
 
5.1. Голова Консультативної ради в обов’язковому порядку інформує  прокуратуру Кіровоградської області про прийняті Консультативною радою рішення.
 
 
6. Порядок висвітлення діяльності Консультативної ради
 
 
6.1. Підготовка  офіційної інформації про діяльність Консультативної ради для розміщення на офіційному веб-сайті прокуратури Кіровоградської області здійснюється секретарем Консультативної ради за погодженням з головою Консультативної ради.
 
6.2. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Консультативної ради може висловлювати голова Консультативної ради або за його дорученням один із членів Консультативної ради.
 
У всіх інших випадках члени Консультативної ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Консультативної ради.
 
Голова Консультативної ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Консультативної ради має послуговуватися виключно рішеннями Консультативної ради. В усіх інших випадках голова Консультативної ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію Консультативної ради.
 
                                                                      Регламент Консультативної ради
                                                                      затверджений рішенням ради
                                                                      28 липня 2014 року.
 

кількість переглядів: 1274