05.06.2014

Положення про Консультативну раду при прокуратурі Кіровоградської області

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та засади діяльності Консультативної ради при прокуратурі Кіровоградської області (далі – Консультативна рада).
1.2. Консультативна рада є постійно діючим колегіальним консультативним органом при прокуратурі Кіровоградської області.
1.3. Діяльність Консультативної ради здійснюється з додержанням вимог Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», інших актів законодавства України, а також організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України, прокурора Кіровоградської області та цього Положення.
1.4. Консультативна рада проводить свою роботу на засадах верховенства права, невтручання у діяльність органів прокуратури щодо нагляду за додержанням законів або щодо встановлення обставин діянь, які містять ознаки правопорушень, вільного волевиявлення та рівноправності її членів, гласності та відкритості у роботі.

2. Завдання Консультативної ради
Завданнями Консультативної ради є:
2.1. Сприяння прокуратурі Кіровоградської області у здійсненні визначених Конституцією та Законом України «Про прокуратуру» завдань органів прокуратури щодо утвердження верховенства права, захисту інтересів громадян і держави від неправомірних посягань, а також підвищення авторитету прокуратури в суспільстві.
2.2. Налагодження ефективних взаємовідносин з інститутами громадянського суспільства.
2.3. Урахування громадської думки при обговоренні та ухваленні рішень з питань діяльності органів прокуратури, обговорення, розроблення, та впровадження громадських ініціатив, що стосуються цих питань.
2.4. Сприяння у реалізації принципу гласності в діяльності органів прокуратури, забезпеченні прозорості і відкритості для суспільства інформації про цю діяльність, за винятком інформації з обмеженим доступом.
2.5. Підтримка у здійсненні заходів щодо захисту законних інтересів працівників прокуратури та членів їх сімей.
2.6. Сприяння у створенні умов, які унеможливлюють використання органів прокуратури для обмеження прав і свобод громадян, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій.

3. Склад та порядок формування Консультативної ради
3.1. До складу Консультативної ради можуть входити депутати органів місцевого самоврядування, представники об’єднань громадян, правозахисних, благодійних, профспілкових організацій, засобів масової інформації, науковців, інші представники інститутів громадянського суспільства. Строк повноважень членів Консультативної ради становить два роки.
3.2. Загальна чисельність та персональний склад новоутвореної Консультативної ради затверджується прокурором Кіровоградської області чи виконувачем його обов’язків. Надалі загальна чисельність та персональний склад Консультативної ради затверджується прокурором Кіровоградської області чи виконувачем його обов’язків за поданням Голови Консультативної ради.
3.3. Консультативну раду очолює Голова, який обирається строком на один рік з числа членів Консультативної ради на першому її засіданні шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу членів Консультативної ради. У такому ж порядку члени Консультативної ради обирають секретаря Консультативної ради.
3.4. Голова Консультативної ради організовує і спрямовує її роботу, головує на засіданнях. Секретар Консультативної ради здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності ради та виконує повноваження Голови Консультативної ради у разі його відсутності.
3.5. Члени Консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. На членів Консультативної ради не поширюються права та обов’язки, передбачені Законом України «Про прокуратуру» для працівників прокуратури. Членство у Консультативній раді є індивідуальним.
3.6. Пропозиції щодо загальної чисельності Консультативної ради та кандидатур для затвердження членами Консультативної ради ухвалюються на її засіданнях шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу членів Консультативної ради.
3.7. Прокурор Кіровоградської області чи виконувач його обов’язків мають право відхилити подані Головою Консультативної ради пропозиції щодо її чисельності та кандидатур для затвердження членами Консультативної ради з обов’язковим викладенням мотивів такого рішення. Рішення прокурора Кіровоградської області чи виконувача його обов’язків з цього питання є остаточним.

4. Повноваження членів Консультативної ради

Члени Консультативної ради мають право:
4.1. Відповідно до вимог встановленого пропускного режиму допуску до приміщень прокуратури Кіровоградської області для участі у засіданнях Консультативної ради, заходах за участі керівників прокуратури Кіровоградської області.
4.2. Вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Консультативної ради, висловлювати власну думку з питань порядку денного, а також подавати для розгляду іншим членам Консультативної ради письмові матеріали та пропозиції, в тому числі на підтримку висловлених думок.
4.3. Отримувати в порядку, встановленому законом та організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України, прокуратури Кіровоградської області, інформацію з питань діяльності органів прокуратури.
4.4. За погодженням з головою колегії прокуратури Кіровоградської області брати участь у її засіданнях.
4.5. За погодженням з керівниками прокуратури Кіровоградської області брати участь в інших заходах, що проводяться прокуратурою Кіровоградської області.

5. Порядок та форми діяльності Консультативної ради
5.1. Консультативна рада здійснює свою діяльність у формі засідань, що проводяться, як правило, раз на місяць.
5.2. Засідання Консультативної ради проводяться за ініціативи її Голови, прокурора Кіровоградської області чи виконувача його обов’язків, а також за ініціативи більшості від затвердженого складу Консультативної ради. Про час та дату проведення засідання члени Консультативної ради повідомляються не пізніше ніж за 5 днів до засідання.
5.3. Засідання проводяться за наявності на них більшості від затвердженого складу Консультативної ради.
5.4. У засіданнях Консультативної ради можуть брати участь уповноважені представники органів прокуратури.
5.5. На засіданнях Консультативної ради ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем.
5.6. За результатами засідання Консультативна рада відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості членів, присутніх на засіданні, приймає пропозиції, що мають рекомендаційний характер. Ці пропозиції у письмовій формі за підписом Голови Консультативної ради надсилаються прокурору Кіровоградської області чи виконувачу його обов’язків.
5.7. Про результати розгляду пропозицій Консультативної ради прокурор Кіровоградської області або виконувач його обов’язків чи за їх дорученням один із заступників прокурора Кіровоградської області у місячний строк інформує Голову Консультативної ради.

6. Заключні положення
6.1. Прокуратура Кіровоградської області створює належні умови для роботи Консультативної ради та проведення її засідань, надає приміщення для їх проведення, офісну техніку та засоби зв’язку.
6.2. Консультативна рада інформує про свою діяльність на офіційному веб-порталі прокуратури Кіровоградської області у спеціально створеній рубриці.

кількість переглядів: 1425