21.10.2016
І Н С Т Р У К Ц І Я про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у прокуратурі Кіровоградської області
1. Загальні положення
1.1.   Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у прокуратурі Кіровоградської області (далі – Інструкція) розроблена на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), наказу Генерального прокурора України № 430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України, затвердженої наказом Генерального прокурора України №53 від 10.05.2011 з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, яка створюється при виконанні службових обов’язків працівниками прокуратури Кіровоградської області або перебуває у її володінні.
1.2.   Ця Інструкція регламентує порядок обов’язкового оприлюднення публічної інформації, приймання, реєстрації і розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відстрочки та відмови у її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність працівників прокуратури Кіровоградської області з цих питань.  
1.3.   Дія Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.        
1.4.   У прокуратурі Кіровоградської області спеціальним структурним підрозділом, на який покладається організація у встановленому порядку доступу до публічної інформації, є відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Підрозділ у межах визначеної компетенції здійснює розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування, надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до прокуратури Кіровоградської області, консультації під час оформлення таких запитів, а також контроль за виконанням у самостійних структурних підрозділах апарату прокуратури області вимог Закону та цієї Інструкції. У порядку та строки, визначені відповідними організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України, прокурора Кіровоградської області, підрозділ складає статистичний звіт про результати розгляду запитів на інформацію.
1.5.   У самостійних структурних підрозділах відповідальність за організацію оприлюднення та надання публічної інформації покладається на їх керівників.
У місцевих прокуратурах відповідальність за організацію роботи з питань забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників.
1.6.   Документи, які містять публічну інформацію, зберігаються з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України. 
 
2. Обов’язкове оприлюднення публічної інформації.
2.1.   Інформація, зазначена у частині першій статті 15 Закону, оприлюднюється на веб-сайті прокуратури Кіровоградської області невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дат його оприлюднення і оновлення інформації. Адміністрування веб-сайту прокуратури Кіровоградської області та розміщення на ньому публічної інформації здійснюється відділом інформаційних технологій.        
2.2.   Указана інформація може оприлюднюватися також шляхом її розміщення в журналі «Вісник прокуратури України», інших друкованих засобах масової інформації, збірниках організаційно-розпорядчих документів, на спеціальних стендах, на прес-конференціях, брифінгах, у публічних виступах керівників прокуратури області та у будь-який інший спосіб.
2.3.   Обов’язок оприлюднення інформації покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, у яких створено документ. Якщо документ створено за участі кількох підрозділів, обов’язок оприлюднення інформації покладається на підрозділ, відповідальний за остаточну його підготовку.
У місцевих прокуратурах обов’язок оприлюднення інформації покладається на керівників місцевих прокуратур.
2.4.   Інформація про функції, повноваження, основні завдання органів прокуратури, напрями їх діяльності; систему обліку документів, що містять публічну інформацію, види інформації, яку зберігає прокуратура Кіровоградської області; порядок складання, подання запитів на інформацію, форми і зразки документів, правила їх заповнення, розташування місць, де надаються необхідні запитувачам бланки; звіти щодо задоволення запитів на інформацію; механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень прокуратури Кіровоградської області; порядок оскарження рішень службових осіб прокуратури Кіровоградської області, їх дій чи бездіяльності з цих питань оприлюднюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.   
2.5.   Інформація про організаційно-розпорядчі документи прокуратури Кіровоградської області (крім внутрішньо організаційних) оприлюднюється відділом організаційного та правового забезпечення.
2.6.   Інформація про місцезнаходження, поштові адреси органів прокуратури оприлюднюється начальником відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури області.
2.7.   Інформація про загальні правила роботи прокуратури області, правила внутрішнього трудового розпорядку, розклад роботи; прізвища, імена та по батькові керівників прокуратури області, структурних підрозділів, керівників місцевих прокуратур (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом); вакантні посади державних службовців, порядок та умови проходження конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відділом роботи з кадрами.
         2.8.   Інформація про графік прийому громадян у прокуратурі Кіровоградської області оприлюднюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
2.9.   Інформація про адреси офіційних веб-сайтів, адреси електронної пошти, службові номери засобів зв’язку органів прокуратури та їх керівників (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом), оприлюднюється відділом інформаційних технологій.
2.10. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) оприлюднюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку. 
         2.11. Загальний контроль за своєчасністю оприлюднення інформації у порядку, визначеному цим розділом, здійснює відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
 
3. Надання публічної інформації за запитами.
3.1.   Приймання та реєстрація запитів на інформацію провадиться у робочі дні відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів шляхом отримання поштою, на визначені номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти прокуратури Кіровоградської області, а також прийому запитувачів інформації у спеціально визначеному приміщенні. У цьому приміщенні мають бути створені умови для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
У місцевих прокуратурах приймання та реєстрація запитів на інформацію вищевказаними способами провадиться працівником, який здійснює у цей день особистий прийом громадян.
3.2.   Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб провадиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, запитів від фізичних осіб поштою, телефоном та факсом – за умови надання даних про особу запитувача, на електронну адресу – після реєстрації запитувача на веб-сайті прокуратури Кіровоградської області.
3.3.   У такому ж порядку провадиться прийом запитів на інформацію від  юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх  представників – також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із суб’єктами владних повноважень.   
3.4.   Письмові запити подаються в довільній формі. У них повинні міститися відомості, зазначені у частині п’ятій статті 19 Закону. Прокурором  відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за необхідності надається допомога в оформленні запитів або проводиться повне їх оформлення.  
3.5.   Прийняті запити невідкладно подаються на розгляд заступнику прокурора Кіровоградської області, відповідальному за організацію роботи відділу прийому громадян, розгляду звернень та запитів, який визначає самостійні структурні підрозділи, відповідальні за надання інформації. 
У місцевих прокуратурах прийняті запити подаються на розгляд керівнику прокуратури, який визначає працівника, відповідального за надання інформації.
3.6.   Після вчинення резолюції, запити у максимально стислі строки, але не пізніше наступного робочого дня, відділом документального забезпечення у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, надаються для організації виконання керівникам самостійних структурних підрозділів (у місцевих прокуратурах - безпосередньому виконавцю).   
3.7.   Керівники структурних підрозділів, керівники місцевих прокуратур після отримання запитів зобов’язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити дієвий контроль за виконанням ними запитів.
3.8.   Строки підготовки запитуваної інформації у структурних підрозділах та надання її відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів не можуть перевищувати трьох робочих днів з дня отримання (крім випадків, передбачених частиною другою статті 20 Закону).
3.9.   До закінчення цих строків запитувана інформація, за потреби – з  електронною версією, а також з додаванням копій необхідних документів, після погодження з відповідними заступниками прокурора області за підписами керівників самостійних структурних підрозділів надається відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
3.10. Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запитів. У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону, заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи на даному напрямі, а у місцевих прокуратурах керівником прокуратури, цей термін може бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту, про що зазначається у резолюції.
3.11. За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті             20 Закону, за обґрунтованим клопотанням керівника підрозділу, у якому розглядається запит, погодженим з керівником самостійного структурного підрозділу та відповідним заступником прокурора області, строк надання інформації на запит може бути продовжено заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, до 20 робочих днів. Про продовження розгляду запитувачі повідомляються не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У місцевих прокуратурах строк надання інформації на запит до 20 робочих днів може бути продовжено керівником за обґрунтованим клопотанням виконавця.
3.12. У разі надходження до прокуратури Кіровоградської області запитів на інформацію, якою вона не володіє, але відомий її розпорядник, запити за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів або заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи цього підрозділу, надсилаються належним розпорядникам у строки, визначені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувачів.
У місцевих прокуратурах такі запити та повідомлення надсилаються за підписом керівника прокуратури.
4. Відстрочка та відмова у наданні публічної інформації.
4.1.   Відстрочка в задоволенні запитів на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки через обставини непереборної сили. До них відносяться оголошення воєнного та надзвичайного стану, стихійні лиха, катастрофи, епідемії та інші перешкоди, які об’єктивно унеможливлюють надання інформації. Рішення про відстрочку повідомляється запитувачу у письмовій формі з додержанням вимог частини сьомої статті 22 Закону. 
4.2.   Відмова у наданні інформації, до якої у встановленому законом порядку не обмежено доступ, не допускається. 
4.3.   Інформація з обмеженим доступом, до якої відповідно до статей             8 і 9 Закону відноситься службова і таємна інформація, оприлюдненню та наданню на запити не підлягає.
4.4.   Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, які містяться у документах органів прокуратури України, та Перелік документів, які містять службову інформацію, схвалюється експертною комісією та затверджується наказом Генерального прокурора України. Доступ до вказаних переліків не може бути обмежений.
4.5.   Порядок та підстави віднесення інформації до таємної, тобто такої, що містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, а також розкриття цієї інформації, визначаються законами України.
4.6.   Інформація, що містить таємницю слідства, може бути надана лише з дозволу слідчого або відповідного прокурора в обсязі, який вони визнають можливим, у порядку, визначеному кримінально-процесуальним законодавством.
4.7.   Інформація про особу надається та використовується лише з обов’язковим додержанням вимог статті 10 Закону. Не підлягає оприлюдненню та наданню на запити інформація, якщо при цьому будуть порушені вимоги Закону України «Про захист персональних даних».
4.8.   Відповідно до вимог частин четвертої та п’ятої статті                              296 Цивільного кодексу України та пункту 1.8 наказу Генерального прокурора України від 18.09.2015 №218 не допускати поширення даних про особу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, а стосовно потерпілого – без його згоди.
4.9.   Керівники структурних підрозділів, місцевих прокуратур при отриманні запитів на інформацію, віднесеної до категорії з обмеженим доступом, зобов’язані перевірити, чи є на час отримання запиту законні підстави для обмеження доступу, які існували раніше, або її оприлюднення.  
4.10. Про відмову у наданні інформації відповідь надається запитувачу у письмовій формі за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів у порядку та строки, визначені пунктами 3.9 та 3.10 цієї Інструкції з додержанням вимог частини четвертої статті 22 Закону.
У місцевих прокуратурах відповідь про відмову у наданні інформації надається за підписом керівника прокуратури у порядку та строки, визначені пунктами 3.10 цієї Інструкції з додержанням вимог частини четвертої статті 22 Закону.
      5. Розгляд скарг та прийняття рішень за результатами оскарження.
5.1.   Рішення, дії чи бездіяльність працівників прокуратури Кіровоградської області з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до вимог статті 23 Закону прокурору Кіровоградської області, Генеральному прокурору України або до суду.
5.2.   Скарги на дії чи бездіяльність працівників прокуратури області з питань доступу до публічної інформації розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» з дотриманням вимог організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури з питань організації роботи з розгляду і вирішення звернень та з урахуванням положень цієї Інструкції.
5.3.   Скарги відносно працівників прокуратури Кіровоградської області розглядаються та відповіді за ними надаються за підписом заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. За необхідності за резолюцією вказаного заступника прокурора області до їх розгляду можуть залучатися інші структурні підрозділи.
5.4.   У разі оскарження дій чи бездіяльності заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, відповідь на скаргу надається за підписом прокурора області.
5.5.   У випадку подання скарг на дії чи бездіяльність працівників апарату прокуратури області з питань доступу до публічної інформації до суду за письмовою вказівкою керівництва прокуратури області участь у розгляді справ у судах беруть працівники відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді при виконанні судових рішень прокуратури області.
 
6. Відповідальність за порушення законодавства
про доступ до публічної інформації.
6.1.   Працівники прокуратури Кіровоградської області, винні у порушенні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України та законодавством про працю. 
 
Додатки:
№1 – форма запиту на інформацію, що подається до прокуратури Кіровоградської області письмово (на прийомі та по телефону).
№2   –   форма запиту, що подається до прокуратури Кіровоградської області поштою, факсом та електронною поштою.    
 
 
Відділ організації прийому громадян,
розгляду звернень та запитів

кількість переглядів: 75423